dzob is preparing new platform

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky společnosti DŽOB, s.r.o. a podmínky provozu internetového serveru dostupného na internetové adrese (URL) http://www.dzob.cz dále jen "Všeobecné obchodní podmínky"

 1. Úvodní ustanovení

  Všeobecné obchodní podmínky upravují podmínky užívání internetového serveru zprostředkovávajícího nabídku a poptávku po pracovních příležitostech, dostupného na internetové adrese (URL) http://www.dzob.cz (dále jen Server), jehož provozovatelem je obchodní společnost DŽOB, s.r.o. se sídlem Brno, Kopečná 248/31, PSČ 602 00, IČ: 28318056, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně v oddíle C, vložka 60979 (dále jen Provozovatel).

 2. Služby Serveru

  1. Prezentace zájemců o práci: uživatelé Serveru hledající práci mají možnost zadat na Serveru svůj životopis, video-prezentaci, fotografie a jiné dokumenty o praxi nebo vzdělání, které jsou poté přístupné pouze zaregistrovaným uživatelům nabízejícím práci. Zadávání životopisů a další prezentace jednotlivých fyzických osob do Serveru je bezplatné. Zájemci o práci jsou následně povinni svůj profil sami zrušit (vymazat), jakmile přestane být aktuální (např. z důvodu nalezení vhodného zaměstnání).
  2. Využití služby výběru kandidáta z databáze uchazečů: Provozovatel umožňuje přístup do databáze uchazečů o zaměstnání, registrace je placenou službou poskytovanou Provozovatelem prostřednictvím Serveru dle platného ceníku.
  3. Inzerce: Fyzické a právnické osoby nabízející zaměstnání mají možnost zadat na Serveru inzerci, která je poté veřejně přístupná (bez registrace). Zadávání inzerce s nabídkou zaměstnání je placenou službou poskytovanou Provozovatelem prostřednictvím Serveru dle platného ceníku.
 3. Podklady

  1. Uživatel Serveru je povinen pořídit a předat podklady Provozovateli na vlastní náklady. Veškeré podklady Provozovatel přejímá elektronickou cestou, pokud není dohodnuto jinak, a to v běžných formátech *.jpg, *.jpeg *.gif, *.swf, *.avi, *.wmv *.mov o maximální velikosti 50MB.
  2. Uživatel Serveru je povinen prezentovat na Serveru výhradně pravdivé informace, které nemohou způsobit újmu třetím osobám ani Provozovateli. Tyto informace současně musí být natolik jasné a určité, aby nemohly vyvolat klamnou představu o povaze subjektu či nabízené nebo poptávané pracovní pozici. Za pravdivost prezentovaných informací je odpovědný uživatel, který tyto informace na Server uložil. Uživatel Serveru tímto výslovně souhlasí s tím, aby Provozovatel uchovával informace o zápisu dat na Server za účelem jednoznačnosti případné identifikace konkrétního uživatele. Uživatel Serveru dále výslovně souhlasí s použitím jím poskytnutých informací pro případné řešení sporu vzniklého v důsledku uvedení nepravdivé informace nebo v případě využití možnosti Provozovatele zamezit používání Serveru uživatelem, který uvedl nepravdivé informace. Uživatel Serveru souhlasí dále s tím, že jím poskytnuté informace v souvislosti s objednávkou jakékoli ze služeb Provozovatele mohou být veřejně přístupné.
  3. Uživatel Serveru nabízející práci není oprávněn měnit v průběhu poskytování služby zveřejňované údaje v textu a názvu pracovní pozice v takovém rozsahu, že by se jednalo o změnu pozice. Provozovatel je oprávněn odmítnout požadavek uživatele na změnu údajů, vyhodnotí-li, že požadovanou změnou údajů by ke změně pozice došlo.
  4. Uživatel Serveru nesmí prezentovat na Serveru informace, které:
   • nejsou v souladu s právním řádem České republiky, obecnými etickými pravidly a dobrými mravy;
   • mají sexuální podtext, jsou nabídkou práce či brigády jakéhokoliv erotického či podvodného charakteru, nebo nabídkou, která by sloužila k obcházení zákona;
   • jsou nabídkou práce, jejíž zprostředkování je podmíněno platbou manipulačního poplatku;
   • jsou nabídkou práce či brigády, které využívají systémů multi-level-marketing (MLM);
   • mají reklamní povahu;
   • se týkají třetích osob bez jejich vědomí.
  5. Provozovatel si vyhrazuje odmítnout prezentaci
   • informací, které jsou uvedeny v předchozím odstavci;
   • informací, které mohou poškodit dobré jméno či pověst Provozovatele nebo jiných fyzických či právnických osob;
   • více pracovních pozic, brigád nebo uživatelů Serveru v rámci textu jedné prezentované pozice;
   • informací, které jsou prezentovány v rozporu se zvyklostmi pro vyplnění vstupních formulářů (např. užití hvězdiček, podtržítek a dalších podobných znaků v názvu pozice);
   • přímých internetových odkazů na pracovní pozice uživatele Serveru nabízejícího práci nebo odkazů na formuláře vyžadující registraci uživatelů Serveru hledajících práci.
  6. Provozovatel je oprávněn kontrolovat pravdivost informací a jejich obsah v souladu s ust. § 5 odst. 1 písm. c) zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Provozovatel je oprávněn upozornit uživatele Serveru na rozpor s podmínkami užívání Serveru a požadovat okamžitou nápravu nebo tyto informace neprodleně ze Serveru odstranit, a to i bez souhlasu uživatele.
  7. Uživatel Serveru je povinen obstarat licence na užití veškerých děl prezentovaných při zveřejnění informací, sloganů, zvukově-obrazových záznamů, reklam, apod., které budou v souvislosti s poskytováním služeb ze strany Provozovatele použity a je povinen uhradit odměnu za poskytnutí těchto licencí a veškeré náklady s tímto spojené. Provozovatel neodpovídá za porušení autorských práv uživatelem Serveru.
  8. Provozovatel si vyhrazuje právo zamezit užívání Serveru uživatelem, který porušil tyto Všeobecné obchodní podmínky.
 4. Lhůty pro zveřejnění prezentovaných dat

  1. Při poskytování služeb podle čl. II. odst. 2. a 3. těchto Všeobecných podmínek zobrazí Provozovatel zadaný inzerát ve veřejné části Serveru do 24 hodin od uhrazení proforma faktury nebo od elektronického nebo fyzického předání podkladů, s tím, že pokud konec lhůty připadne na hodinu či den mimo pracovní dobu Po – Pá 8-17 hod., končí lhůta uplynutím jedné hodiny od začátku pracovní doby následujícího pracovního dne.
  2. V případě použití autorizované části Serveru zaregistrovanými uživateli nabízejícími práci, tato část bude zpřístupněna po ověření registrace uživatele, nejdéle však do 48 hodin/ 2 pracovních dnů po řádném předání údajů.
 5. Uzavření smlouvy

  1. Vyplnění a odeslání elektronického objednávkového formuláře, který je přístupný na Serveru, se považuje za závaznou objednávku, resp. za návrh smlouvy, nepožaduje-li Provozovatel nebo Uživatel Serveru předem objednávku v písemné formě.
  2. Provozovatel zahájí poskytování požadovaných služeb ode dne uvedeného ve formuláři, jinak bez zbytečného odkladu. Zahájení poskytování požadovaných služeb se považuje za potvrzení objednávky. Jinou formu potvrzení objednávky Provozovatel poskytne pouze na základě výslovné žádosti klienta. Smlouva o poskytnutí služeb Provozovatele je tedy uzavřena okamžikem zahájení poskytování služeb na základě objednávky doručené Provozovateli, není-li ze strany Provozovatele nebo Uživatele Serveru předem vyžadováno uzavření smlouvy formou písemného návrhu a jeho přijetí.
  3. Uživatel Serveru odesláním objednávky, resp. uzavřením smlouvy výslovně souhlasí s těmito Všeobecnými obchodními podmínkami.
 6. Fakturace

  1. Veškeré služby jsou nyní zdarma. Před zpoplatněním některé služby bude uživatel náležitě informován. Aktuální informace jsou vždy uvedeny v ceníku.
  2. Za poskytnuté služby náleží Provozovateli odměna dle ceníku služeb Provozovatele uveřejněného na Serveru a platného ke dni doručení objednávky Provozovateli. Odměna je splatná na základě proforma faktury vystavené Provozovatelem, a to ve lhůtě v ní uvedené. Po obdržení platby bude do 14 dnů Provozovatelem vystavena faktura – daňový doklad. Uvedené platí, pokud nejsou písemnou smlouvou s uživatelem Serveru dohodnuty fakturační podmínky jinak (např. prodloužení lhůty splatnosti apod.).
  3. Provozovatel si vyhrazuje právo podmínit zahájení poskytování služeb uhrazením zálohy, o čemž uživatele Serveru včas informuje.
  4. V případě prodlení uživatele Serveru s úhradou řádně vyfakturované odměny Provozovatele vzniká Provozovateli nárok na úhradu smluvní pokuty ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení. Povinností uhradit smluvní pokutu není dotčena povinnost uživatele k náhradě škody, a to i ve výši přesahující smluvní pokutu.
 7. Odstoupení od smlouvy

  1. Provozovatel je oprávněn odstoupit od smlouvy jestliže
   • podklady předané uživatelem jsou v rozporu s pravidly týkajícími se povahy prezentovaných informací obsaženými v čl. III těchto Všeobecných obchodních podmínkách;
   • uživatel Serveru je v prodlení se zaplacením splatné faktury vystavené Provozovatelem;
   • uživatel Serveru prokazatelně poškozuje dobré jméno Provozovatele.
 8. Ochrana osobních údajů

  1. Provozovatel shromažďuje a chrání veškeré poskytnuté osobní údaje v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Provozovatel je za tímto účelem řádně zaregistrován u Úřadu na ochranu osobních údajů.
  2. Pokud při užívání Serveru poskytne uživatel osobní údaje, nebude Provozovatel nad rámec jeho povinností daných Zákonem o ochraně osobních údajů tyto osobní údaje prezentovat, předávat ani jinak s nimi manipulovat bez předchozího souhlasu uživatele. Provozovatel je oprávněn obrátit se s ověřením o správnosti poskytnutých osobních údajů na uživatele Serveru. Údaje, o nichž bude existovat odůvodněná pochybnost týkající se jejich pravosti či správnosti, budou neprodleně zničeny.
 9. Další ujednání

  1. Provozovatel si nárokuje možnost přerušení poskytování služby na období nutné údržby a úprav Serveru, která však nesmí překročit 24 hodin v jednom kalendářním měsíci. V případě poruchy technického zařízení Provozovatele bude doba plnění služby prodloužena o dobu, po kterou trval výpadek. ']Odpovědnost Provozovatele za případnou škodu způsobenou takovou poruchou je omezena na částku uhrazenou uživatelem za služby Provozovatele na základě uzavřené smlouvy.
  2. Provozovatel neodpovídá za škody vzniklé v důsledku vyšší moci nebo poruch mimo technické zařízení Provozovatele. "Vyšší mocí" se rozumí nepředvídaná událost, která nastala po doručení objednávky Provozovateli a ke které došlo bez zavinění Provozovatele, pokud nebyla způsobena jeho chybou či nedbalostí.
  3. Provozovatel neodpovídá za škody vzniklé v důsledku nesplnění povinnosti ze strany zájemce o práci vymazat, resp. zrušit svůj profil na Serveru, který již není aktuální dle čl. II. bod 1 . těchto Všeobecných obchodních podmínek.
  4. Jakékoliv užití obsahu Serveru, popř. jeho částí jiným způsobem než pro vlastní potřebu, zejména jakékoliv šíření obsahu Serveru, je zakázáno. Jsou zakázány jakékoliv zásahy do technického nebo věcného obsahu Serveru. Právo zhotovit záložní kopie materiálů obsažených v Serveru pro osobní potřebu v souladu se všeobecně závaznými právními předpisy není tímto ustanovením dotčeno. Jakékoliv jiné reprodukce nebo úpravy, prováděné jakýmkoliv mechanickým nebo elektronickým způsobem bez předchozího písemného souhlasu Provozovatele, jsou zakázány.
  5. Pro veškeré spory vzniklé mezi Provozovatelem a uživatelem Serveru v souvislosti s poskytováním služeb Provozovatele dle čl. II. těchto Všeobecných obchodních podmínek je k řízení místně příslušný obecný soud Provozovatele, příp. krajský soud, v jehož obvodu se nachází obecný soud Provozovatele.
  6. Fakturační a korespondenční údaje Provozovatele: DŽOB, s.r.o. se sídlem Brno, Kopečná 248/31, PSČ 602 00, IČ: 28318056, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně v oddíle C, vložce 60979, DIČ: CZ28318056, UniCredit Bank Czech Republic, a.s., se sídlem Na Příkopě 20, 111 21 Praha 1, číslo účtu: 2102109022/2700.
  7. Veškeré obchodní vztahy mezi Provozovatelem Serveru a jeho uživateli, které nejsou upraveny těmito Všeobecnými obchodními podmínkami, případně dohodnuty v písemné smlouvě, se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 513/1991 Sb., obchodním zákoníkem a dalšími souvisejícími právními předpisy. Odchylná ujednání mezi smluvními stranami ve smlouvě mají přednost před těmito Všeobecnými obchodními podmínkami.
  8. Provozovatel si vyhrazuje právo na vymazání inzerátu zařazeného do nesprávné kategorie nebo regionu, a to bez zániku nároku Provozovatele na fakturaci této služby.
  9. Provozovatel negarantuje kvality vybraného uchazeče o zaměstnání. Z tohoto důvodu uživatel Serveru nemá nárok na náhradu služby v případě, že jím vybraný kandidát, vybraný na základě kandidátem uvedených údajů, nesplňuje očekávané požadavky.
  10. Aktuální ceny za zveřejnění placené inzerce a za další související služby jsou platné na základě na Serveru zveřejněného ceníku. Tyto ceny jsou platné v okamžiku uzavření příslušné smlouvy a po celou dobu trvání uzavřeného smluvního vztahu, nejdéle však budou stávající ceny jednotlivému objednateli garantovány po dobu jednoho roku od uzavření smlouvy. Pro případ dodatku ke smlouvě se uplatní vždy ceny platné v době uzavření takového dodatku.
 10. Závěrečné ustanovení

  1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky mohou být Provozovatelem jednostranně měněny, a to vždy s účinností k uplynutí 14-ti denní lhůty ode dne zveřejnění oznámení o změně Všeobecných obchodních podmínek na Serveru (URL http//www.dzob.cz). Podle takto změněných Všeobecných obchodních podmínek se řídí i právní vztahy vzniklé přede dnem nabytí účinnosti nových Všeobecných obchodních podmínek, avšak vznik těchto právních vztahů a nároky z nich vzniklé přede dnem nabytí účinnosti změn Všeobecných obchodních podmínek se posuzují podle dosavadních Všeobecných obchodních podmínek.