dzob is preparing new platform

Nová práce a pracovní smlouva

Při nástupu do nové práce se budete určitě řešit, jakou dostanete pracovní smlouvu, jestli na dobu určitou nebo neurčitou, délku zkušební doby a co dělat v případě nemoci během této doby. Na úvod si uvedeme, jak se chovat a čeho si všímat v novém pracovním prostředí. V této souvislosti se často setkáme s termíny firemní kultura, dress code. Firemní kultura zahrnuje, jak firma působí navenek, jaké jsou vztahy mezi zaměstnanci, jaké hodnoty sdílí většina zaměstnanců, jaké panuje prostředí na pracovišti. Dress code je určitý druh uniformy, který určitým způsobem reprezentuje firmu a je povinné ho dodržovat na pracovišti. U většiny firem, které mají zavedený dress code, platí stejný dress code po celý rok, bez ohledu na extrémní vedra v létě. Pouze 7 % firem na českém trhu má v létě volnější variantu pro dress code. Dress code můžeme rozdělit do dvou typů strict dress code a casual dress code. Strict dress code je přísný a vztahuje se nejčastěji na zaměstnance, kteří denně přicházejí do kontaktu s klienty např. manageři, právníci, finanční instituce (bankovnictví, pojišťovnictví, peněžnictví), ekonomové atd. Casual dress code má mnohem volnější pravidla a je často uplatňován na úřadech a ve firmách, kde se nepřichází běžně do kontaktu s klienty.

Zkušební doba

Zkušební doba může být sjednána u pracovních poměrů na dobu určitou i neurčitou a to nejpozději v den nástupu do zaměstnání. U většiny běžných pozic zkušební lhůta trvá 3 po sobě následující měsíce, u vedoucích pozic až 6 měsíců. Vedoucí pozice nemusí být nutně manažerská pozice. Stačí, aby vedoucí zaměstnanec měl pod sebou podřízené, kterým zadává pracovní úkoly, zároveň podřízené řídí, organizuje a kontroluje jejich práci – tím může být i mistr v dílně. Ve zkušební době může zaměstnavatel i zaměstnanec, kdykoliv pracovní poměr ukončit bez udání důvodu. Výpověď ve zkušební době musí být podána písemně a to nejméně 3 dny před skončením pracovního poměru, končí doručením výpovědi.

V případě nemoci ve zkušební době se zkušební doba prodlužuje o neodpracovaný čas. Zaměstnavatel nesmí v prvních 21 dnech nemoci ukončit se zaměstnancem pracovní poměr během zkušební doby. Dovolená ve zkušební době je velmi neobvyklá, protože zkušební doba slouží k vzájemnému poznání zaměstnance a zaměstnavatele. Umožnění čerpání dovolené během zkušební doby čistě záleží na zaměstnavateli.

Pracovní smlouva

Pracovní smlouva musí být vždy uzavřena písemně a podepsána zaměstnancem a zaměstnavatelem. Je zhotovena ve dvou variantách pro zaměstnavatele a zaměstnance.

Pracovní smlouva musí obsahovat:

 1. typ práce
 2. Místo výkonu práce
 3. Den nástupu do zaměstnání
 4. Název a sídlo zaměstnavatele
 5. Osobní údaje zaměstnance (jméno, příjmení, rodné číslo/datum narození, bydliště)

Další součástí smlouvy by měly být informace o:

 1. Zkušební době
 2. Délce pracovního poměru (doba určitá k uvedenému datu, neurčitá)
 3. Mzdě a jejím vyplácení (ke kterému dni v měsíci, formou – převodem na účet, hotově)
 4. Délce dovolené
 5. Výpovědi

Druhy pracovních dohod

Pracovní smlouvy jsou dohoda o provedení práce, dohoda o pracovní činnosti, pracovní smlouva. Uzavírat se mohou na dobu určitou, nebo neurčitou. Doba určitá musí být napsána ve smlouvě a musí být uvedeno datum, do kterého smlouva platí. V případě následného neprodloužení smlouvy, po uplynutí uvedeného data smlouva zaniká.

Dohoda o provedení práce (DPP)

Dohoda o provedení práce musí být uzavřena písemně. Jeden zaměstnanec může uzavřít více dohod o provedení práce. Jediné omezení je, že u jednoho zaměstnavatele může zaměstnanec za rok odpracovat maximálně 300 hodin (do roku 2011 to bylo 150 hodin ročně). U DPP neodvádí zaměstnavatel zdravotní a sociální pojištění, zaměstnanec odvádí pouze daně, pokud příjem z DPP nepřesáhne částku 10 000 Kč za měsíc. Nemá-li zaměstnanec jiný pracovní vztah, pouze DPP a jeho výdělek nepřesáhne za měsíc 10 tis. Kč, musí se sám přihlásit na zdravotní pojišťovnu a jako osoba bez zdanitelných příjmů si platit pojistné (1148 Kč – od 1. 8. 2013). V případě, že výdělek přesáhne hranici 10 tis. Kč za měsíc, musí zaměstnanec odvádět zdravotní a sociální pojištění.

Dohoda o pracovní činnosti (DPČ)

Dohoda o pracovní činnosti musí být uzavřena písemně. DPČ se uzavírá na práci, jejíž hodinový rozsah nepřekračuje polovinu pracovní doby za týden (nejčastěji do 20 hodin týdně). Posuzuje se podle celé doby platnosti DPČ, nejdéle 52 týdnů. DPČ je možné uzavřít na dobu určitou i neurčitou. Často se k této dohodě přistupuje u polovičních úvazků (čtvrt úvazků), které přesahují limit DPP 300 hodin ročně. DPČ je možné uzavřít i v případě, kdy práce nedosahuje na limit 300 hodin ročně, omezena je pouze horní hranice a to 20 hodinami týdně.

Dohoda o pracovní činnosti musí obsahovat:

 • Popis sjednané práce
 • Rozsah pracovní doby
 • Doba platnosti dohody
 • Osobní údaje

Živnostenský list

Živnost se dělí na skupiny podle činnosti:

 • živnost volná
 • živnost vázaná
 • živnost řemeslná
 • živnost koncesovaná

Podmínky pro získání živnosti se různí právě podle typu živnosti. Pro volné živnosti není potřeba odborné způsobilosti a stačí ji ohlásit na živnostenském úřadě a uhradit 1000 Kč. Vázané živnosti vyžadují odborné vzdělání, rekvalifikaci, nebo roky praxe.

Pro získání řemeslné živnosti musíme splňovat některou z podmínek:

 • odborné vzdělání,
 • odborné vzdělání v příbuzném oboru a rok praxe,
 • několik let OSVČ, vedoucí zaměstnanec, rekvalifikace,
 • 6 let praxe v oboru

Koncesovaná živnost

O koncesovanou živnost je potřeba požádat živnostenský úřad. Je nutné splňovat odbornou způsobilost požadovaným vzděláním, nebo rekvalifikací. Živnostenský úřad rozhodne o udělení živnosti. Vždy když s podnikáním začínáme, musíme vyplnit jednotný registrační formulář, splňovat všeobecné podmínky a uhradit 1000 Kč.

Osoba samostatně výdělečně činná (OSVČ)

Osoba samostatně výdělečně činná se dělí na dva typy živnostník (podnikatel) a bez živnosti. OSVČ bez živnosti jsou pozice, pro které není potřeba mít živnostenský list. Do těchto činností spadají povolání lékaři, zubaři, farmaceuti, veterinární lékaři, daňoví poradci, advokáti, soudní exekutoři, makléři, znalci, tlumočníci, psychoterapeuti, autoři, spisovatelé, hudebníci, herci a oblasti zemědělské výroby, lesního a vodního hospodářství. OSVČ podnikatel je živnostník vlastnící živnostenský list, který ho opravňuje k činnosti.

Svobodné podnikání je podnikání fyzických osob, ke kterému není zapotřebí živnostenského listu, protože nepodléhá živnostenskému zákonu. Povolení k podnikání těmto osobám udělují profesní komory, jejichž členství je povinné pro lékaře, zubaře, veterinární lékaře, advokáty, daňové poradce, exekutory. Pro novináře je členství v profesní komoře dobrovolné.

 

Váš DŽOB tým